การผ่าตัดแปลงเพศ ชายเป็นหญิง เป็นการผ่าตัดตกแต่งอวัยวะเพศภายนอก ให้เหมือนอวัยวะเพศหญิง และสร้างช่องคลอดใหม่ ด้วยเทคนิควิธีของแพทย์เฉพาะทาง จนปัจจุบันเทคนิควิธีการผ่าตัดได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปมาก ทำให้รูปร่างอวัยวะเพศที่สร้างขึ้นใหม่มีความคล้ายกับอวัยวะเพศหญิงมากขึ้น โดยที่รูปร่างภายนอกประกอบด้วย แคมนอก ( Labia Major) แคมใน ( Labia Minor) ปุ่มรับรู้ความรู้สึกเพศหญิง (Clitoris) และช่องคลอด (Vagina)  ซึ่งทาง BCS clinic มีแพทย์ศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะทาง มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในการผ่าตัดแปลงเพศเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีเทคนิคเฉพาะในการผ่าตัดที่นอกจากจำทำให้รูปร่างภายนอกคล้ายกับเพศหญิงมากแล้ว ด้านความรู้สึกและการรับสัมผัสต่างๆ ยังดีมากอีกด้วย


 

ผู้ที่ต้องการเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศ ไม่ว่าต้องการผ่าตัดด้วยเทคนิดวิธีใดก็ตาม ผู้ผ่าตัดจะต้องเข้ารับการตรวจจากจิตแพทย์ โดยต้องมีคุณสมบัติความพร้อมมาตรฐานโลกของสมาคม WPATH (World Professional  Association for Transgerder Health) ดังนี้

01. ต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี บริบูรณ์ หากอายุยังไม่ถึง 20 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากบิดา-มารดา

02. ได้ดำรงชีวิตแบบหญิงติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยเป็นการใช้ชีวิตเป็นหญิงอย่างสมบูรณ์ที่คนรอบข้างยอมรับได้ และมีความสุข ไม่มีความกดดันใดๆ

03. เคยรับฮอร์โมนเพศหญิงมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนในรูปแบบยารับประทาน  หรือยาฉีดอย่างน้อย 1 ปี

04. ผ่านการประเมินสภาพจิตใจ จากจิตแพทย์ว่าอยู่ในภาวะปกติ และมีความพร้อมต่อการผ่าตัดแปลงเพศ พร้อมทั้งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น  Gender identify disorder  หรือ Gender dysphoria  และให้ใบรับรองสำหรับการผ่าตัดที่ถูกต้องตามหลักทดสอบสภาพจิต

05. ผู้เข้ารับการผ่าตัด จะต้องมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้ามสำหรับการผ่าตัด

 

 

01. ป่วยเป็นโรคจิตเพศ (Schizophrenia) ไม่ได้ต้องการใช้ชีวิตเป็นเพศหญิง แต่มีความหลงผิดว่าเป็นเพศหญิง สำหรับกลุ่มผู้ป่วยจิตเพศ จำเป็นต้องรับการดูแลจากจิตแพทย์อย่าไกล้ชิด

02. มีภาวะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยังมีอาการของโรคอยู่ เช่น ซิฟิลิส แผลริมอ่อน หูดหงอนไก่ เริม ในกลุ่มนี้ถ้าทำผ่าตัด อาจทำให้แผลผ่าตัดติดเชื้อและหายช้า

03. มีโรคประจำตัวที่ไม่สามรถทำการผ่าตัดใหญ่ได้ เช่น โรคหัวใจ โรคปอด ซึ่งไม่สามารถรักษาได้ดี และแพทย์ประจำตัวไม่อนุญาตให้ผ่าตัดได้

04. ภาวะภูมิต้านทานต่ำ ในผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องใช้สเตียลอยด์ขนาดสูง หรือผู้ที่ติดเชื้อ HIV และมี CD4 ต่ำกว่าปกติมากๆควรทำการรักษาก่อน

05. ในประเทศที่สังคมไม่ยอมรับและมีบทลงโทษทางกฎหมายย่างรุนแรง เช่น ประเทศในแอฟริกาแถบตะวันออก บางประเทศหลังผ่าตัดแล้วผู้ป่วยอาจไม่สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้

การปรึกษาแพทย์มักจะต้องเตรียมตัวดังนี้

 1. มีใบรับรองแพทย์จากจิตแพทย์ 2 ท่าน ท่านละ 1 ใบ ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ขอ (หากเป็นชาวต่างชาติ ต้องมีใบรับรองแพทย์จากจิตแพทย์ประเทศนั้นๆมา 1 ใบ และมีใบรับรองแพทย์จากแพทย์ในประเทศไทยอย่างน้อย 1 ใบ)
 2. ความลึกของช่องคลอดที่ต้องการ
 3. ลักษณะของแคมนอกและแคมใน ต้องการขนาดความเล็กหรือใหญ่
 4. ขนาดของปุ่มรับความรู้สึก             
โดยทั่วไป เทคนิคการผ่าตัดจะคล้ายคลึงกัน แต่จะมีความแตกต่างกันในส่วนรายละเอียด ซึ่งขึ้นกับอวัยวะเพศเดิมว่ามีเนื้อที่จะใช้มากหรือน้อย และขึ้นอยู่กับความต้องการของคนไข้แต่ละคนโดยทั่วไปในเทคนิคปัจจุบัน จะมีรายละเอียดของอวัยวะเพศภายนอก ได้แก่

แคมนอก          แคมใน          คลิตอริส          ท่อปัสสาวะ          ช่องคลอด

โดยแคมในและคลิตอริส เป็นส่วนที่มาจากส่วนปลายของอวัยวะเพศชายและหนังหุ้มอวัยวะเพศ โดยที่ศัลยแพทย์แต่ละท่านจะมีเทคนิคการทำคลิตอริสและแคมมในต่างกัน สำหรับส่วนที่เป็นแคมนอกมักใช้ผิวหนังบริเวณอัณฑะมาทำซ่งมักจำมีเทคนิคไกล้เคียงกัน โดยทั่วไป เทคนิคการผ่าตัดจะคล้ายคลึงกัน แต่จะมีความแตกต่างกันในส่วนของรายละเอียด ซึ่งขึ้นกับอวัยวะเดิมจะมีเนื้อเยื่อที่จะใช้มากหรือน้อย และขึ้นกับความต้องการของคนไข้แต่ละคน

เทคนิคที่ 1 การสร้างช่องคลอดโดยใช้ผิวหนังองคชาต (ไม่ใช้กราฟ) เป็นเทคนิคที่ทำง่ายไม่ซับซ้อน สำหรับผู้ที่มีความยาวขององคชาตน้อย ก็จะทำให้ความลึกน้อยลงตามไปด้วย
เทคนิคที่ 2 การสร้างช่องคลอดโดยใช้ผิวหนังองคชาต และใช้ผิวหนังจากอัณฑะเทคนิควิธีนี้ ใช้ผิวหนังของอัณฑะมาทำเป็นหนังช่องคลอดต่อกับผิวหนังองคชาต จะทำให้ช่องคลอดที่สร้างขึ้นใหม่มีความลึกมากขึ้น 1 นิ้ว ต่อขาหนีบ 1 ข้าง
เทคนิคที่ 3 เป็นการสร้างช่องคลอดโดยใช้ผิวหนังองคชาต และใช้ผิวหนังจากอัณฑะ พร้อมทั้งใช้ผิวหนังจากหน้าท้อง หรือผิวหนังจากขาหนีบมาทำเป็นผนังช่องคลอด เทคนิควิธีนี้จะทำให้ช่องคลอดที่สร้างขึ้นมีความลึกเพิ่มขึ้น 2 นิ้ว
เทคนิคที่ 4 การสร้างช่องคลอดโดยการต่อลำไส้ เทคนิควิธีนี้ จะใช้ในกรณีที่หนังหุ้มองคชาตมีขนาดเล็กและสั้นมาก หรือทำในกรณีแก้ไขในรายที่เคยผ่าตัดแปลงเพศจากเทคนิคปกติ แล้วมีปัญหาช่องคลอดแคบหรือตื้นเกินไป จนไม่สามารถร่วมเพศได้

 

เทคนิคพิเศษ BCS: เป็นการพัฒนามาจากเทคนิคที่ 2 โดยจะมีรายละเอียดภายนอก และภายในมากขึ้น ดังนี้

 1. ลักษณะบริเวณใต้ปากช่องคลอดเดิมจะเป็นสีของผิวหนัง แต่ด้วยเทคนิคใหม่ของ BCS สามารถทำให้บริเวณปากช่องคลอดเป็นเนื้อเยื่ออ่อนสีชมพู ทำให้มีลักษณะคล้ายกับปากช่องคลอดของจริงมากขึ้น
 2. BCS สามารถใช้ทางเดินปัสสาวะส่วนหน้ามาต่อเป็นความลึกได้ จึงสามารถให้ความลึกของช่องคลอดเพิ่มมากขึ้นประมาณ 1-2 นิ้ว นอกจากนั้นยังมีความพิเศษ คือ ด้วยลักษณะปกติของทางเดินปัสสาวะส่วนหน้านั้นมีความลื่น ดังนั้นเมื่อนำมาทำเป็นช่องคลอดแล้วจะมีความลื่นของเนื้อเยื่ออ่อน จะทำให้การร่วมเพศง่ายขึ้นกว่าเทคนิคเดิม
 3. เทคนิคใหม่มีการลดขนาดของเนื้อเยื่ออ่อนที่บริเวณใต้คลิตอริสให้มีขนาดแคบลง ทำให้ความห่างของด้านในของแคมในน้อยลง ทำให้มีลักษณะคล้ายแคมในของผู้หญิงมากยิ่งขึ้น
 4. เทคนิคใหม่ใช้หนังอัณฑะมาต่อเพื่อเพิ่มความลึกโดยที่เก็บเส้นเลือดและเส้นประสาทบริเวณผิวหนังอัณฑะไว้ จึงทำให้ผนังของช่องคลอดด้านล่างมีความรู้สึกได้ จึงช่วยให้มีความรู้สึกดีขึ้นในการร่วมเพศ และสามารถช่วยให้ถึงจุดสุดยอดได้ง่ายขึ้น
 5. BCS ใช้เทคนิคพิเศษ สามารถทำในแคมในมีลักษณะที่เล็กและยาวจนมาถึงส่วนล่าง และทำให้ปกปิดปากช่องคลอดซึ่งเทคนิคแบบเดิมไม่สามารถทำได้ และด้วยแคมในมีลักษณะดังที่กล่าวมาสามารถยาวจนมาปิดด้านล่างปากช่องคลอดได้เกือบทั้งหมดทำให้มีลักษณะคล้ายเพศหญิงมาก และมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
 6. BCS สามารถทำให้คลิตอริสมีรูปร่างกลมคล้ายเพศหญิง และยังมีส่วนล่างของคลิตอริสทำให้การรับความรู้สึกมีเพิ่มขึ้น และยังใช้เทคนิคพิเศษโดยการนำผนังด้านหลังของท่อปัสสาวะที่ต่อกับต่อมลูกหมากทำให้มีความรู้สึกดีขึ้น บริเวณด้านหน้าของช่องคลอดมีผลทำให้การร่วมเพศมีความรู้สึกดีขึ้น
 7. ใต้ปุ่มคลิตอริสมีเนื้อเยื่อลงมาปิดให้มีรูปร่างเหมือนกับของคลิตอริสในผู้หญิงจริง

เทคนิคปัจจุบันของบางกอกศัลยกรรม (Edition 11)

คลินิกบางกอกศัลยกรรมได้มีการพัฒนาเทคนิคของการแปลงเพศแบบชายเป็นหญิง ตั้งแต่ปี 2000เนื่องจากเทคนิคแบบเดิมมีรูปร่างภายนอก ยังไม่เหมือนกับรูปร่างภายนอกของผู้หญิงปกติ โดยเฉพาะส่วนของแคมในและส่วนของปากทางเข้าช่องคลอด โดยเทคนิคการผ่าตัดได้มีการเริ่มจากแบบที่1 และได้มีการพัฒนาแบบต่อเนื่องจนปัจจุบัน มีการปรับเปลี่ยนไป 15 ครั้งแล้ว แปลงเพศมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือบางครั้งมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัด การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเทคนิคการแปลงเพศ ผ่าตัดเมื่อต้นปี 2011 เป็นการผ่าตัดที่เปลี่ยนรูปร่างและโครงสร้างแบบที่ 9และ10 โดยสิ้นเชิง เทคนิคที่11 เป็นเทคนิคที่ได้ผลดีกับคนที่มีอวัยวะเพศค่อนข้างเล็ก ซึ่งพบทั่วไปในคนไทยที่มีการใช้ฮอร์โมนตั้งแต่อายุน้อย เป็นเทคนิคแรกที่สามารถทำแคมในให้ยาวจนปิดช่องคลอดได้เกือบหมดและทำให้เกิดโครงสร้าง ส่วนที่เรียกว่า postreior forchette ที่มีรูปร่างสมบูรณ์แบบ

Edition 11 เป็นการปฏิวัติเทคนิคการแปลงเพศ โดยมีการแปลงเพศโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่าเดิมมาก การผ่าตัดที่ยาวนานและไม่สามารถใช้แบบการผ่าตัดร่วมกับผ่าตัดอื่นได้   ในช่วงของทศวรรษตั้งแต่ปี 1990 การผ่าตัดแปลงเพศได้ทำมาระยะหนึ่งแล้ว แต่รายละเอียดการทำแคมในก็ยังไม่สามารถทำได้ดี เนื่องจากเทคนิคการทำแคมในที่ยาวอาจทำให้ผิวหนังส่วนที่เป็นช่องคลอดอาจจะตายและหลุดลอกออกไปได้ คนไข้กลุ่ม Trans woman หลังการผ่าตัดก็มีความต้องการให้มีแคมในที่สามารถยาวปิดช่องคลอดได้ เพื่อให้รูปร่างเหมือนของผู้หญิงจริง แต่ก็ยังไม่มีเทคนิคใดที่ทำได้ดีและผลอยู่ได้ระยะยาว เทคนิคที่ 11 เป็นเทคนิคแรกๆ ที่มีการดึงแคมในให้ยาวลงมาได้ โดยที่ไม่มีอันตรายกับผิวหนังที่ทำช่องคลอด สำหรับโครงสร้างช่องคลอดแบบที่ 11 เป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนและมีรายละเอียดโดยคอนเซ็ปต์ของการพัฒนาแบบที่ 11 เพื่อให้สามารถร่วมเพศได้ดีมากที่สุดและเก็บเส้นเลือดและส่วนของเส้นประสาทและความรู้สึกให้มากที่สุด โดยมีคอนเซ็ปต์ที่ทำให้ช่องคลอดเทียมสามารถทำงานและใช้งานได้ดีไม่ใช่คอนเซ็ปต์แบบเดิมที่ต้องการเพียงแต่ปัสสาวะได้และมีช่องคลอดเท่านั้น โดยโครงสร้างภายในส่วนบนของช่องคลอดจะมีเนื้อเยื่ออ่อนประมาณ 30 – 50% ของผนังส่วนหน้า เนื้อเยื่อนี้จะมีความลื่นและเป็นสีชมพูเช่นเดียวกับผู้หญิง ทำให้ร่วมเพศได้ง่าย  ด้านหลังจากเนื้อเยื่ออ่อนเป็นส่วนกราฟจากผิวหนังของถุงอัณฑะซึ่งจะไม่ลื่น ส่วนผนังของช่องคลอดด้านหลังเป็นส่วนของถุงอัณฑะ

Edition 12 เป็นภาคต่อของ Edition 11 โดยใช้กับคนไข้ที่มีองคชาติยาวและใหญ่ ซึ่งมีเนื้อเยื่อของอวัยวะเพศเหลือแม้ว่าจะทำแคมในยาวแล้วก็ตาม โดย Edition 12 จะได้ผิวหนังส่วนอวัยวะเพศมาทำส่วนกลางของช่องคลอดเพิ่ม ทำให้ได้ช่องคลอดยาวขึ้นโดยที่โครงสร้างนี้จะรับความรู้สึกได้ดีกว่าผิวหนังที่เป็นกราฟ

เนื่องจากเทคนิคของเราใช้เวลาผ่าตัดนาน เพราะมีโครงสร้างที่ทำมากกว่าเดิมมาก การดมยาสลบในท่าทีขึ้นขาหยั่งนานจะมีความเสี่ยงเรื่อง แผลกดทับและภาวะลิ่มเลือดอุดตัน  ดังนั้นอุปกรณ์ในการลดภาวะแทรกซ้อนที่ใช้ในการผ่าตัดได้แก่

1. อุปกรณ์ปั้มลม ป้องกันลิ่มเลือดอุดตัน เพราะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดดำขณะขึ้นขาหยั่ง

2. เจลรองใต้เข่า อุปกรณ์ปั้มลมมีหน้าที่เพื่อเพิ่มการไหลเวียนของเลือดแต่ไม่ช่วยลดอาการกดทับของกล้ามเนื้อ การใช้เจลที่หนากว่าปกติจะช่วยลดแรงกดทับของกล้ามเนื้อขา

3. หมอนเจลรองศรีษะ ช่วยลดแรงกดด้านหลังของศรีษะในท่าที่นอนหงายอยู่นาน

4. warmer ระยะเวลาการผ่าตัด เพื่อให้อุณภูมิร่างกายไม่ต่ำเกินไป   ลดปัญหาเลือดออกหลังการผ่าตัด

บริเวณของอัญฑะส่วนล่างตำแหน่งที่อยู่เหนือทวารหนัก เป็นส่วนที่จะนำมาใช้เป็นผนังด้านล่างของช่องคลอดหลังแปลงเพศ เป็นส่วนที่มีขนถ้าอยู่ในช่องคลอดจะทำความสะอาดได้ยากและไม่เป็นธรรมชาติ กาารกำจัดขนโดยใช้เลเซอร์ ควรทำก่อนการแปลงเพศโดยทั่วไปจะแนะนำให้ทำประมาณ 3-4 ครั้ง เลเซอร์ที่ใช้เป็น ND-YAG LASER ตำแหน่งที่กำจัดขนเป็นตำแหน่งดังรูป

 1. งดน้ำและอาหารตามแพทย์สั่ง 8 ชั่วโมง ก่อนการผ่าตัด
 2. ควรพักผ่อนให้เพียงพอก่อนการผ่าตัด
 3. หยุดใช้ยาฮอร์โมน 4 สัปดาห์ ก่อนการผ่าตัด ทุกชนิด
 4. ในกรณีที่มีโรคประจำตัวที่ต้องทานยาประจำ ให้แจ้งแพทย์ในวันที่นัดปรึกษา เนื่องจากยาบางชนิดอาจต้องแจ้งให้วิสัญญีแพทย์ทราบก่อนการผ่าตัด
 5. ยาที่แนะนำให้หยุดทานก่อนการผ่าตัด 2 สัปดาห์ ได้แก่ ยากลุ่ม แอสไพรินหรือบลูเฟน วิตามินอี สมุนไพรบางชนิด เช่น กระเทียม ใบแปะก๊วย เนื่องจากยาและสมุนไพรดังกล่าวมีผลทำให้เลือดออกง่าย
 6. ควรงดสูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนผ่าตัด 4-6 สัปดาห์
 7. ควรลาหยุดงาน 3-4 สัปดาห์ เพื่อสำหรับการผ่าตัด และการพักฟื้นหลังผ่าตัด
 8. ควรมีญาติมาด้วยในวันผ่าตัด เพราะ 1-2 วันแรกจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดี และไม่ควรขับรถมาเองในวันผ่าตัด
 9. ควรอาบน้ำชำระล้างร่างกายก่อนผ่าตัด เนื่องจากหลังผ่าตัดจะไม่สามารถอาบน้ำได้ประมาณ 6 วัน
 10. ไม่ควรนำสิ่งของมีค่าติดตัวมาในวันผ่าตัด
 11. นำหนังสือที่ชอบอ่าน หรือ DVD ที่ชอบดู เตรียมไปที่โรงพยาบาล เพื่อใช้ในช่วงหลังผ่าตัดวันที่ 3 และ 4
 12. เตรียมเสื้อผ้าที่ใส่หลังผ่าตัด ควรเตรียมกระโปรงหลวมๆ ไม่ควรใส่กางเกงเพราะจะทำให้เจ็บแผล
 13. ในกรณีที่ผล HIV เป็นบวก อาจต้องตรวจ CD4 ถ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ จะสามารถทำการผ่าตัดได้ แต่ถ้ามีค่า CD4 ต่ำกว่าปกติ ควรทำการรักษาโรค HIV ก่อน จนค่า CD4 ปกติดี
 14. ผู้ที่มีผลเลือดเป็นบวก จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 100 %
 15. ในวันก่อนผ่าตัดถ้าเป็นไข้หวัด หรือไม่สบายควรเลื่อนการผ่าตัดไปก่อน
 16. ถ้ามีโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่น เช่น หูดหงอนไก่ เริม แผลริมอ่อน ควรรักษาให้หายก่อนนัดผ่าตัด เนื่องจากหลังผ่าตัดการรักษาการติดเชื้อทำได้ยาก

ก่อนผ่าตัดแพทย์จะนัดมาโรงพยาบาลก่อนผ่าตัดประมาณ 6 ชั่งโมง เพื่อเตรียมลำไส้ให้สะอาดโดยอาจใช้การสวนลำไส้ใหญ่ หรืออาจใช้ยากินเพื่อเตรียมลำไส้ให้สะอาดก่อนการผ่าตัด วิธีการผ่าตัดทำโดย

01. ทำการสร้างช่องคลอดใหม่ โดยใช้เนื้อเยื่อในส่วนที่อยู่หน้าบริเวณทวารหนัก และอยู่ใต้ท่อปัสสาวะ โดยมีความกว้างประมาณ 1.5 – 2 นิ้ว จะได้ช่องคลอดเทียมที่สร้างขึ้นใหม่ และตัดท่อปัสสาวะเพศชายที่ยาวให้สั้นลง แล้วตกแต่งให้ใช้งานเปิดปิดในตำแหน่งที่สามารถนั่งปัสสาวะได้

02. ตัดอัณฑะทั้ง 2 ข้าง

03. ดึงผิวหนังจากบริเวณอวัยะวัเพศชายไปเป็นผนังช่องคลอดโดยหนังที่ถูกนำไปปลูกบริเวณนี้ได้มาจากหนังที่หุ้มอวัยวะเพศชายเดิม ความลึกของช่องคลอดจึงขึ้นอยู่กับความยาวอวัยวะเพศชายเดิม โดยทั่วไป อาจเพิ่มความลึกต่อโดยต่อด้วยหนังหุ้มอัณฑะ หรือตามเทคนิควิธีการที่ตกลงกับแพทย์ไว้ก่อนผ่าตัด

04. ตกแต่งรูปร่างภายนอกช่องคลอด แคมนอก (Labia Major) โดยใช้หนังบริเวณที่หุ้มลูกอัณฑะ ด้วยวิธีการตัดลูกอัณฑะออก แล้วนำหนังและเนื้อเยื่อรอบๆมาตกแต่งเพื่อสร้างรูปร่างภายนอกของแคมนอก (Labia Major) ส่วนแคมใน (Labia Minor) ได้มาจากหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ สำหรับตกแต่งอวัยวะเพศภายนอก

05. การตกแต่งประสาทรับรู้ความรู้สึกให้เป็นปุ่มรับความรู้สึกของเพศหญิง เรียกว่าปุ่มคลิทอริส (Clitoris) โดยใช้ปลายอวัยะเพศสำหรับการตกแต่ง

06. ใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ 7-8 ชั่วโมง

การดูแลหลังผ่าตัดขณะอยู่โรงพยาบาล

หลังการผ่าตัด แพทย์จะให้นอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลเป็นเวลา 6 คืน 7 วัน เพื่ออยู่ในความดูแลของพทย์อย่างไกล้ชิด และในช่วงเวลานั้น แพทย์จะได้แนะนำวิธีการปฎิบัติตนที่ถูกต้อง ดังนี้

 1. อาการปวด ในวันแรกหลังการผ่าตัดจะเป็นวันที่ปวดแผลมาก โดยทั่วไปแพทย์จะให้ยาแก้ปวดตามเวลา แต่ถ้าปวดมากสามารถขอยาแก้ปวดเพิ่มได้
 2. การเคลื่อนไหว หลังจากการผ่าตัดต้องนอนบนเตียงตลอดเวลา ห้ามลุกเดินจนกว่าจะถึงเวลาที่แพทย์กำหนดไว้ และทำการลุกเดินได้หลังจากทำการเปิดแผลผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในขณะนอนบนเตียงตลอดเวลา อาจมีอการปวดเมื่อย สามารถพลิกบนเตียงได้ตามความเหมาะสม หรืออาจจะใช้หมอนหรือห่วงยางรองก้นได้เพื่อลดความเมื่อยล้า
 3. อาหาร ควรงดอาหารที่มีกากใยสูง เช่น ผัก ผลไม้ และน้ำผลไม้ทุกไม้ทุกชนิด และเครื่องดื่มประเภทนม และที่มีส่วนผสมของนมทุกชนิด ตลอดระยะเวลาที่อยู่โรงพยาบาล ควรรับประทานอาหารอ่อน ย่อยง่ายในวันแรก ส่วนในวันถัดไปสามารถทานอาหารธรรมดาได้
 4. การขับถ่าย

  Ο ปัสสาวะ
  หลังการผ่าตัด แพทย์จะคาสายสวนปัสสาวะไว้ อาจทำให้รู้สึกปวดปัสสาวะตลอดเวลาในระยะแรก   เนื่องจากมีลูกโป่งในกระเพาะปัสสาวะ อาการดังกล่าวจะเริ่มดีขึ้นเองภายใน 2-3 วัน หลังจากการผ่าตัด
  Ο อุจจาระ
  หลังการผ่าตัด แพทย์จะใส่ผ้าก๊อสไว้แน่นในโพรงช่องคลอด ผ้าก๊อสจะอยู่ที่ด้านหน้าท่อทวารหนัก และจะกดช่องทวารหนัก จะทำให้รู้สึกอยากถ่ายอุจจาระ โดยที่ไม่มีอุจจาระในช่องทวารหนักโดยทั่วไปอาการนี้จะเริ่มดีขึ้นภายใน 1-2 วัน หลังผ่าตัด และอาการจะหายไปเมื่อถอดผ้าก๊อสที่อยู่ในช่องคลอดออก หากต้องการขับถ่ายอุจจาระจะต้องขับถ่ายอุจจาระบนเตียงเท่านั้น และหลังจากการ
  Ο อาการปัสสาวะไม่ได้
  หลังจากการถอดสายปัสสาวะออกแล้ว ไม่สามารถปัสสาวะเองได้ ซึ่งโดยส่วนมากแล้ว เกิดในเฉพาะบางรายที่มีอาการบวมของเนื้อเยื่อรอบๆ ของท่อปัสสาวะ จึงทำให้ปัสสาวะไม่ได้ แพทย์จะแก้ไขโดยการใส่สายสวนปัสสาวะต่ออีกประมาณ 1 สัปดาห์ รอจนกว่าเนื้อเยื่อบริเวณรอบๆ ยุบบวมลง แพทย์จึงนีดมาถอดสายสวนปัสสาวะอีกครั้ง จากนั้นจะสามารถปัสสาวะเองได้ตามปกติ
การดูแลหลังผ่าตัดเมื่อกลับบ้าน
 1. การรับประทานยา ควรรับประทานยาตามแพทย์สั่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยาทั่วไปประกอบด้วย
  Ο ยาแก้อักเสบ

  Ο ยาฆ่าเชื้อ
  Ο ยาลดอาการปวด
  Ο ยาลดบวม หรือตามแต่ดุลยพินิจของแพทย์
 2. ารดูแลแผลผ่าตัด

  2.1 แผลผ่าตัดระยะแรกจะมีลักษณะบวม ระยะเวลาการหายขึ้นอยู่กับบุคคล โดยทั่วไปอาการเขียวจะหายภายใน 2 สัปดาห์ อาการบวมจะค่อยๆ ยุบลงประมาณ 4 – 6 สัปดาห์ แผลผ่าตัดจะเย็บโดยใช้ไหมละลายและไหมที่ต้องตัด ซึ่งแพทย์จะนัดตัดไหมประมาณ 2 สัปดาห์ หลังผ่าตัด หรือขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล ตามแต่ดุลยพินิจของแพทย์
  2.2 การทำความสะอาดแผล  ใช้สำลีชุบ Betadine ทาแผลภายนอกบริเวณแคมนอก (Labia Major) และแคมใน (Labia minor) คลิทอริส (Clitoris) และรูเปิดของท่อปัสสาวะ จากนั้นโรยด้วยผงโรยแผล Banocin วันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น
 3. การมีเพศสัมพันธ์
  Ο 1-4 สัปดาห์แรก ควรงดการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด
  Ο หลัง 4 สัปดาห์ มีเพศสัมพันธ์ได้ โดยต้องสวมถุงยางอนามัย และ Jelly หล่อลื่นในการร่วมเพศทุกครั้ง เพื่อลดการเสียดสี ซึ่งอาจจะทำให้เกิดบาดแผล และมีเลือดออกได้
  Ο หลัง 8 สัปดาห์ สามารถมีเพศสัมพันธ์ โดยไม่ต้องสวมถุงยางอนามัยได้
 4. การใช้ฮอร์โมน
  หากแผลผ่าตัดไม่มีปัญหา สามารถเริ่มรับประทานฮอร์โมน ได้ 2 สัปดาห์ หลังผ่าตัด โดยทั่วไปหลังจากแปลงเพศสามารถลดการใช้ฮอร์โมนลงจากเดิมได้ เนื่องจากการผ่าตัดได้มีการตัดอัณฑะที่ผลิตฮอร์โมนเพศชายแล้ว
 5. กิจกรรมและการออกกำลังกาย
  เนื่องจากการผ่าตัดแปลงเพศเป็นการผ่าตัดใหญ่ หลังผ่าตัดควรหยุดพักที่บ้านประมาณ 2 สัปดาห์ และกิจกรรมหนักๆ ควรงดอย่างน้อย 4 สัปดาห์
 6. ในช่วงสัปดาห์แรก ควรเตรียมผ้าอนามัยแบบห่วงและแบบกาวเพื่อเปลี่ยน ประมาณ 2-3 ครั้ง ต่อวัน เพื่อซับเลือดเก่าที่ค้างอยู่ในช่องคลอด และดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

 1. ทิศทางการปัสสาวะ
  ในระยะแรกเนื้อเยื่อรอบท่อปัสสาวะยังบวมมาก เวลาปัสสาวะมักจะไม่พุ่งเป็นสาย แต่จะกระจายรอบๆ ทำให้เปื้อนต้นขาได้ แต่หลังจากเนื้อเยื่อตรงท่อปัสสาวะยุบบวมลงปัสสาวะจะพุ่งเป็นสายเหมือนปกติ
 2. การปิดแผล
  ในสัปดาห์แรก หลังการขยายช่องคลอด และการสวนล้าง จะมีน้ำเหลืองและเลือดออกมาจากแผลได้ โดยเฉพาะเวลาที่เปลี่ยนจากท่านั่งเป็นท่ายืน ในสัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่ 2 จะต้องใส่ผ้าอนามัยไว้ตลอดเวลาก่อน ในสัปดาห์ที่ 1-3 ควรใช้ผ้าอนามัยแบบห่วง เพราะถอดใส่ง่าย หลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาใช้แบบแถบกาวได้
 3. อาการชา
  ะหว่างผ่าตัดอาจมีการกระทบกระเทือนเส้นประสาท ทำให้รู้สึกชารอบๆ แผลได้ อาจมีความรู้สึกแปลบๆ รอบๆ แผล อาการชาโดยทั่วไปจะดีขึ้น 2-3 เดือน อาการจากการกระทบกระเทือนที่เส้นประสาทจะเริ่มหายดีขึ้น
 4. อารมณ์และความรู้สึก
  หลังการผ่าตัดแปลงเพศ  จะมีการเปลี่ยน แปลงฮอร์โมนของเพศชายทันที ทำให้มีผลต่ออารมณ์ ของบางคนอาจมีอารมณ์เปลี่ยนไปเร็ว อาการเหล่านี้จะเป็นชั่วคราวและจะกลับมาเป็นปกติหลังจากเริ่มฮอร์โมนใหม่
 5. วามรู้สึกหลังการผ่าตัด

  5.1 สำหรับเทคนิคการผ่าตัดของ BCS คลิทอริส (Clitolis) ซึ่งเป็นอวัยวะรับความรู้สึกจะอยู่เหนือท่อปัสสาวะ และอยู่ระหว่างแคมในทั้ง 2 ข้าง ตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งรับความรู้สึกได้มากที่สุด ซึ่งถ้ามีการกระตุ้นในบริเวณนี้จะถึงจุดสุดยอดได้ ในบางคนหลังผ่าตัด 1-2 สัปดาห์แรก อาจมีความรู้สึกลดลง เนื่องจากการที่เนื้อเยื่อต่างๆ บวม และกดเส้นประสาทรับความรู้สึก ความรู้สึกของเส้นประสาทจะกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆ โดยที่จะมีความรู้สึกเป็นปกติประมาณสัปดาห์ที่ 3-4

  5.2  ในผู้ที่ผ่าตัดแปลงเพศสารหล่อลื่นจะมาจากท่อปัสสาวะและผนังช่องคลอด โดยมาจากต่อมลูกหมากและต่อม คาวเปอร์ที่ยังคงเหลืออยู่ ซึ่งโดยทั่วไปสารหล่อลื่นเหล่านี้จะไม่เพียงพอสำหรับการร่วมเพศ ดังนั้นก่อนการร่วมเพศจะต้องเตรียมสารหล่อลื่น

  5.3 หลังการผ่าตัดแปลงเพศแล้วระยะหนึ่ง ต่อมหมวกไตในบางคนอาจมาสามารถสร้างฮอร์โมนให้เพียงพอต่อการกระตุ้นทางเพศและการบรรลุจุดสุดยอด ถ้าในบางรายอาจมีการสร้างฮอร์โมนน้อยเกินไป ต้องใช้เทสโทสเตอโรนในปริมาณน้อยๆ ช่วยหรืหยุดใช้ฮอร์โมนเพศหญิง

  5.4 การถึงจุดสุดยอด จะมีลักษณะคล้ายการถึงจุดสุดยอดเพศชายมากกว่าเพศหญิง แต่มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ที่แปลงเพศ สามารถถึงจุดสุดยอดได้หลายครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และวุฒิภาวะของแต่ละคน

  5.5 ในการถึงจุดสุดยอดในเพศหญิง โดยทั่วไปจะมีการคัดหลั่งออกข้างช่องคลอด แต่ในผู้ที่ทำการแปลงเพศ ช่องคลอดจะมีผิวหนังจึงไม่มีสารคัดหลั่งและสารหล่อลื่นเพียงพอ ดังนั้นในการร่วมเพศจำเป็นต้องใช้สารหล่อลื่นเพิ่ขึ้น สำหรับผู้ที่แปลงเพศโดยทั่วไปจะยังคงมีต่อมที่สร้างสารหล่อลื่นและต่อมลูกหมากอยู่ ในขณะที่ถึงจุดสุดยอด สารคัดหลั่งต่างๆ จะออกมาทางท่อปัสสาวะไม่ได้ออกมาทางผนังช่องคลอดใหม่เหมือนผู้หญิง และปริมาณสารคัดหลั่งที่ออกมาก็มีประมาณน้อยกว่าในเพศหญิง
 6. ช่องคลอดตื้นขึ้น
  หลังผ่าตัดระยะแรก ช่องคลอดมักมีความลึก 5-6 นิ้ว หลังจาก 4-6 เดือน ความลึกของช่องคลอดมักลึกขึ้นอีก ประมาณ 1 นิ้ว ในกรณีที่ช่องคลอดตื้นมาก สามารถแก้ไขได้โดยการผ่าตัดโดยการต่อลำไส้ใหญ่ ซึ่งสามารถทำได้ประมาณ 6 เดือนหลังจากการผ่าตัดครั้งแรก
 7. ช่องคลอดแคบ
  ปัญหาจากการขยายช่องคลอดไม่ได้ตั้งแต่หลังผ่าตัด การแก้ไขอาการโดยใช้อุปกรณ์ขยายความกว้างของช่องคลอด ซึ่งมีสภาพเป็นลูกโป่งสามารถขยายให้กว้างขึ้นได้ สำหรับอุปกรณ์ดังตัวอย่างสามารถสั่งซื้อได้ที่ Ladyboyshop.com ในบางรายที่มีช่องคลอดแคบมาก หรือใช้อุปกรณ์ขยาย ไม่ดีขึ้นอาจต้องผ่าตัดโดยใช้เทคนิคทางศัลยกรรมช่วยขยายให้ช่องคลอดกว้างขึ้นได้
 8. ปัญหาเรื่องเลือดออก
  นช่วง 1-5 วันแรก หลังเปิดแผลอาจมีเลือดออกทางท่อปัสสาวะ ถ้ามีเลือดออกให้ผ้าก๊อสหรือผ้าอนามัยกดที่บริเวณมีเลือดออก โดยทั่วไปเลือดสามารถหยุดได้เอง ถ้าเลือดไม่หยุดให้ติดต่อปรึกษาแพทย์ได้


การขยายช่องคลอดหลังการผ่าตัดนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของการดูแลหลังผ่าตัด เนื่องจากว่าการใช้ผิวหนังอวัยวะ หรือการใช้กราฟของช่องคลอดที่สร้างใหม่จะหดตื้นขึ้น การขยายช่องคลอดต้องทำทุกวันเป็นเวลา 2 ปี หรืออย่างน้อย 6 เดือน ยกเว้นกรณีมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอ อาจจะไม่ต้องทำการขยายช่องคลอดก็สามารถทำได้ โดยทิศทางการใส่แท่งเทียนขยายช่องคลอดนั้นทำได้โดยใส่แท่งเทียนเข้าไปตรงๆ ประมาณ 2 ใน 3 ของแท่งเทียน แล้วเปลี่ยนทิศทางของแท่งเทียนตามแนวโค้งของกระดูกสันหลัง

วิธีการขยายช่องคลอด

 1. นอนตัวตรง หนุนหมอน 1-2 ใบ
 2. ชันเข่า 2 ข้าง แยกขา 2 ข้าง ออกกว้างๆ
 3. ใส่แท่งเทียนเข้าไปในช่องคลอดจนสุดความลึก และดันแท่งเทียนไม่ให้ขยับ
 4. เหยียดขา 2 ข้างลง ในขณะที่แท่งเทียนยังอยู่ในช่องคลอด
 5. นอนอยู่ในท่า (ข้อ 4) นาน 30 นาที
 6. ตั้งเข่าขึ้น 2 ข้าง ค่อยๆ ดึงแท่งเทียนออก
 7. ทำการสวนล้างช่องคลอด

การสวนล้าง ควรทำวันละ 2 ครั้ง เพื่อทำความสะอาดลดการติดเชื้อและลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ โดยจะทำการสวนล้างเช้า – เย็น หลังจากได้ทำการขยายช่องคลอดเรียบร้อยแล้ว สำหรับน้ำยาที่สามสารถใช้ในการสวนล้างมี 2 ชนิด คือ

 1. Betadine จะใช้ในช่วงเวลา 1 -2 เดือนแรก โดยใช้ Betadine 10 cc. + น้ำ 1 ลิตร ในภาชนะที่สะอาด
 2. Detal (สูตรปกติ) จะใช้ในช่วงเวลาหลังจากการผ่าตัดไปแล้ว 2 เดือน เนื่องจาก Detal นั้น จะใช้ได้เมื่อแผลหายสนิทดีแล้ว โดยใช้ Detal 1 cc. น้ำ 1 ลิตร

อุปกรณ์สำหรับใช้สวนล้างและวิธีสวนล้าง

ลูกยางแดง

วิธีใช้ บีบลูกยางแดงจุ่มในน้ำยาสวนล้างที่ผสมตามอัตราส่วนแล้ว สูบน้ำยาให้เต็มลูกยางแดง สอดปลายลูกยางแดงเข้าไปในช่องคลอด บีบน้ำยาสวนล้างเข้าไปแรงๆทีเดียวจนหมดลูก น้ำยาที่ถูกฉีดเข้าไปจะไหลออกมาเอง ทำแบบเดิมจนน้ำยาที่ผสมไว้หมด จากนั้นล้างเก็บลูกยางแดง และภาชนะให้สะอาด

ถุงสวนล้าง •

วิธีใช้ ปิดตัวหนีบสายไว้ เทน้ำยาที่ผสมตามอัตราส่วนแล้วใส่ในถุงสวนล้าง แขวนถุงให้สูง สอดปลายสายสวนล้างเข้าไปในช่องคลอดจนสุด ปล่อยตัวหนีบสาย น้ำยาจะไหลเข้าไปในช่องคลอด และไหลออกมาเองจนหมด ล้างเก็บถุงสวนล้างให้สะอาดและตากในที่แห้ง

หมายเหตุ
ขณะทำการสวนล้างทั้ง 2 วิธี ควรนั่งเอนตัว ทำในชักโครก เพราะน้ำที่ไหลจากช่องคลอดจะไหลลง ไปในชักโครก

ราคาผ่าตัดแปลงเพศชายเป็นหญิง ราคา (บาท)
   แปลงเพศชายเป็นหญิง (พัก รพ. 6 คืน)
150,000
   แปลงเพศโดยเพิ่มความลึกโดยหนังที่ขาหนีบ 180,000
   แปลงเพศ กรณีที่ค่า BMI 24-28 บวกเพิ่ม 30,000 บาท
   แปลงเพศ กรณีที่ค่า BMI 28-32
บวกเพิ่ม 80,000 บาท
   แปลงเพศกรณีที่ผลเลือดผิดปกติ (บวกเพิ่ม 100%) ตามดุลพินิจแพทย์
   ทำแคมเล็กหรือตกแต่งอวัยวะเพศหลังการแปลงเพศ  (พัก รพ. 1 คืน) เริ่มต้น 80,000 บาท
   เปลี่ยนตำแหน่งท่อปัสสาวะ (พัก รพ. 1 คืน) 50,000
   ลดขนาดเนื้อเยื่อรอบท่อปัสสาวะ (ลดตอ) พัก รพ. 1 คืน  75,000
   ตกแต่งอวัยวะเพศภายนอก (คลินิก)  20,000
   ฉีดไขมันเพิ่มขนาดแคมนอก (พัก รพ. 1 คืน)  80,000
   ตัดลูกอัณฑะ (คลินิก)   30,000
   ตัดลูกอัณฑะ (พักรพ. 1 คืน)  55,000
   ฉีดฮอร์โมนเพศหญิง
   – Proluton 500
   – Progynon 500