ราคาการตกแต่งเยื่อพรหมจารี ราคา (บาท)
  ตกแต่งเยื่อพรหมจารี (คลินิก)
25,000
  ตกแต่งเยื่อพรหมจารี (รพ.)
50,000
ราคาการลดขนาดและเย็บปิดคลิตอลิส ราคา(บาท)
  ลดขนาดคลิตอลิส (ดมยาสลบ พัก รพ. 1 คืน) 60,000
  เย็บปิด Hood (ฉีดยาชา) 20,000
ราคาการเพิ่มขนาดอวัยวะเพศหญิง ราคา (บาท)
  เพิ่มขนาดอวัยวะเพศหญิง (ฉีดยาชา)
35,000
  เพิ่มขนาดอวัยวะเพศหญิง (พัก รพ. 1 คืน)
60,000
ราคาการลดขนาด Hood ราคา (บาท)
  เย็บปิด Hood 20,000
  ลดขนาด Hood 30,000
ราคาการยกกระชับอวัยวะเพศภายนอก ราคา (บาท)
  ยกกระชับอวัยวะเพศภายนอก (แคมนอก) ฉีดยาชา 30,000
  ยกกระชับอวัยวะเพศภายนอก (แคมนอก) ดมยาสลบ
50,000
ราคาการผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด (แคมเล็ก)
ราคา (บาท)
  ผ่าตัดตกแต่งแคมใน
 20,000
  ผ่าตัดตกแต่งช่องคลอด (พัก รพ. 1 คืน)
80,000
ราคาการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศหญิง ราคา (บาท)
  ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศหญิง (ฉีดยาชา)
22,000
  ขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศหญิง (พัก รพ. 1   คืน)
70,000
ราคาการฉีด Filler กะชับช่องคลอดและเพิ่มขนาด G-spot ราคา (บาท)
 ฉีด Filler กะชับช่องคลอดและเพิ่มขนาด G-spot
    – 1 ซีซี 12,000
    – 2 ซีซี 20,000
    – 3 ซีซี 40,000